Algemene Voorwaarden Bsocial.nu

Algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Bsocial.nu gevestigd te Amsterdam, verder te noemen “Bsocial”, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Bsocial diensten afneemt.
1.3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Mocht ik ook foto’s van jou maken, dan gelden de algemene voorwaarden van Bmoments.

Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen veranderen als de werkzaamheden veranderen.
2.2 Prijzen zijn exclusief BTW.
2.3 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens waarop Bsocial.nu de offerte baseert.
2.5 Opdrachten worden schriftelijk door de klant bevestigd. Wanneer de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Bsocial begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3 De uitvoering van de overeenkomst
3.1 Bsocial zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bsocial zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Bsocial kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door de klant gewenste resultaat bereikt wordt.
3.2 De klant doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Bsocial mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Bsocial aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is Bsocial niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.
3.4 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De klant vrijwaart Bsocial tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben gelden door of verbandhoudende met de door Bsocial verrichte werkzaamheden.
3.5 Bsocial heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de klant plaatsvinden.
3.6 Rapportering door Bsocial aan de klant vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.
3.7 De in de rapporteringen van Bsocial genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het advertentiegebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het advertentiegebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door de leverancier (Facebook) aan de klant in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.
3.8 De klant vrijwaart Bsocial voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

4 Inschakelen van derden
4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de klant verstrekt. Op verzoek van de klant kan Bsocial voor rekening en risico van deklant, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
4.2 Wanneer Bsocial op verzoek van de klant een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief.
4.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht goederen of diensten van derden worden betrokken, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de klant.
4.4 De klant schakelt niet zonder overleg met Bsocial derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Bsocial. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
4.6 Bsocial is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de klant ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Bsocial zijn geïntroduceerd. De klant dient deze partijen zelf aan te spreken. Bsocial kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

5 Intellectueel eigendom
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door Bsocial verleende diensten, komen geheel en exclusief toe aan Bsocial. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
5.2 Alle in het kader van enige dienst door Bsocial tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen blijven eigendom van Bsocial.
5.3 Het is ten strengste verboden om vertrouwelijke informatie door te spelen richting derden partijen.
5.4 Wachtwoorden en accountgegevens dienen tot het einde van het contract door de klant en Bsocial gerespecteerd te worden.
5.5 Zodra een derde partij gegevens gebruikt van de door Bsocial aangemaakte campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden wordt een boete in rekening gebracht aan de klant van 500 euro. Dezelfde boete geldt wanneer een account opgeschort of verwijderd wordt zonder medeweten van Bsocial tijdens de duur van het contract.
5.6 Plannen die door Bsocial wordt geschreven voor de klant, is enkel te gebruiken door de klant zelf, tenzij anders afgesproken met Bsocial.
5.7 Het gebruik van door Bsocial geschreven plannen door andere bedrijven dan de klant zelf is ten strengste verboden, evenals het kopiëren hiervan en/of verveelvoudigen. Per overtreding zal Bsocial een boete van 500 euro opleggen aan de klant.
5.8 De klant vrijwaart Bsocial voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door de klant verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan de klant toebehoren, behoudens tegen bewijs van de klant.

6 Betaling en opschorting
6.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6.2 Reclameren over facturen dient de klant schriftelijk en binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
6.3 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
6.4 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Bsocial totdat alle bedragen die de klant aan Bsocial op grond van de gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig zijn voldaan.
6.5 Wanneer de klant in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de klant wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.
6.6 Bsocial draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de klant, mag Bsocial overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
6.7 Bsocial mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de klant na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat. De uitvoering mag ook opgeschort als Bsocial door een mededeling of gedraging van de klant moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

7 Tarieven
7.1 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur tarieven van Bsocial, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan de klant. Wanneer er geen uurtarieven afgesproken zijn, wordt het algemene uurtarief van Bsocial aangehouden, welke €60,- ex BTW bedraagt.
7.2 Bsocial is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de tarieven ieder kalenderjaar te verhogen met maximaal 5%.
7.3 Alle andere wijzigingen in tarieven dan bedoeld in artikel 10.1 treden in werking een (1) maand na de bekendmaking daarvan. Indien de klant de wijziging niet wenst te accepteren, is deze gerechtigd vooraf de opdracht schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in zal gaan en met inachtneming van de reguliere opzegtermijn.

8 Overmacht
8.1 Bsocial is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,voorzien of niet voorzien, waarop Bsocial geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bsocial niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Bsocial ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid.
8.2 In geval Bsocial als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft Bsocial het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant te zijn gehouden.
8.3 Indien Bsocial bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
8.4 Bsocial is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, offline zijn van websites en het niet werken van pagina’s binnen websites van websites die door Bsocial zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. Bsocial kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade opgelopen aan het niet online zijn of door eventuele misgelopen inkomsten.
8.5 Bsocial is bij de bouw van websites en webshops afhankelijk van servers van externe partijen en hostingpartijen. Bsocial kan klanten ondersteunen met het inregelen en advies geven omtrent hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van de servers, externe partijen of andere externe partijen betrokken bij een project of website.

9 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
9.1 Zowel Bsocial als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
9.2 Wanneer de werkzaamheden van Bsocial bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze duurovereenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 30 dagen, gedurende welke termijn de klant de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Bsocial blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.
9.3 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Bsocial meegedeeld, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Bsocial dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.2 Bsocial is uitsluitend aansprakelijk jegens de klant voor aan Bsocial toerekenbare, directe schade.
Aansprakelijkheid van Bsocial voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bsocial, is de aansprakelijkheid van Bsocial beperkt tot het honorarium van Bsocial voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Bsocial uitkeert. Het bedrag waarvoor Bsocial in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de klant zijn verzekerd.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging
of ontbinding is geëindigd.

11 Overige bepalingen
11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Bsocial of de klant schade zou kunnen berokkenen.
Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.2 Op de overeenkomst tussen Bsocial en klant is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Bsocial
is gevestigd kennis van geschillen tussen Bsocial en de klant.
11.3 Bsocial heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bsocial dient de klant in kennis te stellen van deze wijziging. Indien de klant binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan Bsocial te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.
11.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Bsocial het recht om daarvoor in de plaats te stellen een- voor klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

12 Disclaimer
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Bsocial.nu sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.